olasz-magyar

_____________

magyar-olasz

 

 A-B

   

 A

 
 abbassarsi  lehajolni    adni  dare
 addormentarsi  elaludni    állni  stare
 adorare  imádni    álmodni  sognare
 aiutare  segíteni    aludni  dormire
 alzare  emelni, felvenni    átöltözni  cambiarsi
 andare  menni      
 appendere  akasztani    bántani  offendere
 aprire  nyitni    befejezni  finire
 arrivare  érkezni    beszélgetni  chiacchierare
 asciugarsi  törölközni    beszélni  parlare
 ascoltare  meghallgatni    bírni, birtokolni  avere
 aspettare  várni      
 avere  bírni, birtokolni    csengetni  suonare
 avere bisogno  szükség lenni    cserélni  cambiare
 avere fretta  sietni (birtokolni sietést)    csinálni  fare
 ballare  táncolni    csukni  chiudere
 bere  inni      
 bussare  kopogni    dobni
 dolgozni
 lanciare
 lavorare

 C

       
 cambiare  cserélni    ébredni  svegliarsi
 cambiarsi  átöltözni    ébreszteni  svegliare
 cantare  énekelni    eladni  vendere
 capire  érteni    elaludni  addormentarsi
 chiacchierare  beszélgetni    elbújni  nascondersi
 chiamare  felhívni, nevezni    eldönteni  decidere
 chiudere  csukni    eldugni  imboscare
 compilare  kitölteni, szerkeszteni    elhagyni  lasciare
 comprare  venni    elkap, fog, vesz  prendere
 conoscere  ismerni    ellenőrizni  controllare
 contare  számolni    élni  vivere
 controllare  ellenőrizni    emelni, felvenni  alzare
 copiare  másolni    emlékezni  ricordarsi
 correre  futni    énekelni  cantare
 costare  kóstálni, kerülni    enni  mangiare
 costruire  építeni    építeni  costruire
 crescere  nőni    érezni  sentirsi
 cucinare  főzni    érkezni  arrivare
       érteni  capire

 D

       
 dare  adni    felakasztani  appendere
 decidere  eldönteni    felejteni  dimenticare
 dimenticare  elfelejteni    festeni  dipingere
 dipingere  festeni    figyelni  stare attento
 dire  mondani    fizetni  pagare
 disegnare  rajzolni    fordulni  girarsi
 domandare  kérdezni    főzni  cucinare
 dormire  aludni    fújni  soffiare
       futni  correre

 E-F-G

       
 esercitare  gyakorolni    gondolni  pensare
 fare  csinálni    gyakorolni  esercitare
 fare cadere  leejteni      
 fare vedere  mutatni    hallani  sentire
 finire  befejezni    harapni  mordere
 giocare  játszani    használni  usare
 girarsi  fordulni    házasodni  sposarsi
 guardare  nézni    hazudni  mentire
 guidare  vezetni    hiányozni  mancare
       hibázni, tévedni  sbagliare

 I-L

   

 hívni, felhívni
 hozni
 húzni

 chiamare
 portare
 tirare

 imboscare  eldugni    imádni  adorare
 imparare  megtanulni    inni  bere
 incontrarsi  találkozni    írni  scrivere
 indicare  mutatni, jelezni    ismerni  conoscere
 indossare  öltözni, viselni      
 insegnare  tanítani    játszani  giocare
 lanciare  dobni    jönni  venire
 lasciare  elhagyni    kapni  ricevere
 lavare  mosni    kérdezni  domandare
 lavarsi  mosakodni    kerülni, kóstálni  costare
 lavorare  dolgozni    készíteni  preparare
 leggere  olvasni    kitölteni, szerkeszteni  compilare
       kopogni  bussare

 M-N-O

     költeni (pénzt)
 követni, folytatni
 küldeni
 spendere (soldi)
 seguire
 mandare
 mancare  hiányozni    leejteni  fare cadere
 mandare  küldeni    lehajolni  abbassarsi
 mangiare  enni      
 mentire  hazudni    maradni  rimanere
 mettere  rakni, tenni    másolni  copiare
 mordere  harapni    meghallgatni  ascotare
 morire  meghalni    meghalni  morire
 mouversi  mozogni    meglátogatni  visitare
 nascondersi  elbújni    megtalálni  trovare
 nuotare  úszni    megtanulni  imparare
 offendere  (meg)bántani    menni  andare
       mesélni  raccontare

 P

     mondani
 mosakodni
 mosni
 mozogni
 dire
 lavarsi
 lavare
 mouversi
 pagare  fizetni    mutatni, jelezni  indicare
 parlare  beszélni      
 partecipare  részt venni    nevetni  ridere
 passare  időt eltölteni    nézni  guardare
 passeggiare  sétálni    nőni  crescere
 pensare  gondolni    nyerni  vincere
 perdere  veszteni    nyitni  aprere
 piacere  tetszeni, szeretni      
 piangere  sírni    olvasni  leggere
 piantare  ültetni    ölni  uccidere
 portare  hozni    öltözni  vestirsi
 prendere  elkapni, fogni, venni      
 preparare  készíteni    pihenni  riposarsi
 provare  próbálni    próbálni  provare
 pulire  tisztítani      
       rajzolni  disegnare

 R

     reménykedni
 repülni
 részt venni
 ruhát felvenni, viselni

 sperare
 volare
 partecipare
 indossare

 raccogliere  szedni      
 raccontare  mesélni    segíteni  aiutare
 ricevere  kapni    sétálni  passeggiare
 ricordarsi  emlékezni    sietni  avere fretta
 ridere  nevetni    sírni  piangere
 rimanere  maradni      
 riposarsi  pihenni    számolni  contare
 rispondere  válaszolni    szedni  raccogliere
 rompere  törni    szükség lenni  avere bisogno
         

 S

     találkozni
 táncolni
 tanítani
 tanulni
 incontrarsi
 ballare
 insegnare
 studiare
 saltare  ugrani    tartani  tenere
 sapere  tudni    tenni, rakni  mettere
 sbagliare  hibázni, elrontani    tetszeni, szeretni  piacere
 sceglere  választani    tisztítani  pulire
 scrivere  írni    tolni  spingere
 sedersi  ülni    tölteni (az időt)  passare
 seguire  követni, folytatni    törni  rompere
 sentire  hallani    törölközni  asciugarsi
 sentirsi  érezni    tudni  sapere
 sforzare  erőltetni      
 soffiare  fújni    ugrani  saltare
 sognare  álmodni    úszni  nuotare
 spendere (soldi)  költeni (pénzt)    utazni  viaggiare
 sperare  reménykedni      
 spingere  tolni    ülni  sedersi
 sposarsi  házasodni    ültetni  piantare
 stare  állni      
 stare attanto  figyelni    vágni  tagliare
 studiare  tanulni    válaszolni  rispondare
 suonare  csengetni    választani  sceglere
 svegliare  ébreszteni    várni  aspettare
 svegliarsi  ébredni    venni  comprare
       veszteni

 perdere

 T-U-V

     vezetni
 visszajönni
 guidare
 tornare
 tagliare  vágni      
 tenere  tartani      
 tirare  húzni      
 tornare  visszajönni      
 trovare  megtalálni      
 uccidere  ülni      
 usare  használni      
 vendere  eladni      
 venire  jönni      
 vestirsi  öltözni      
 viaggiare  utazni      
 vincere  nyerni      
 visitare  meglátogatni      
 vivere  élni      
 volare  repülni      
 
 

Életmód


[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • fresh color
  • warm color